بیمه های اشخاص

 بیمه درمان تکمیلی

این پوشش بیمه‌ای جهت جبران هزینه‌های درمان مازاد بر تعرفه‌های بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی و … ارائه می‌گردد و نگرانی بیمه‌شدگان را از پرداخت هزینه‌های هنگفت درمان برطرف می‌نماید.

پوشش‌های این نوع بیمه عبارتند از : جبران هزینه‌های اعمال جراحی، بیمارستانی و بستری شدن در بیمارستان، زایمان طبیعی، سزارین و برخی از هزینه‌های پاراکلینیکی از قبیل سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی، انواع اسکن، اندوسکوپی، ام.آر.ای، اکوکاردیوگرافی، سنگ‌شکن کلیه و رفع عیوب انکساری چشم، لیزیک و لیزر درمانی.

بیمه‌گر اول و بیمه‌گر تکمیلی هر یک بخشی از هزینه‌های درمان را تحت پوشش قرار می‌دهند که گاهی نیز هم‌پوشانی دارد. مثلاً بخشی از هزینه‌های بستری را بیمه‌گر اول و بخشی نیز تا سقف تعهدات، توسط بیمه‌گر تکمیلی پرداخت می‌شود. بدیهی است که بخشی نیز ممکن است بصورت فرانشیز توسط بیمه‌شده پرداخت شود.

بیمه درمان تکمیلی یک نوع بیمه مازاد است که جنبه اختیاری دارد و معمولاً به صورت گروهی بوده و کارکنان یک مؤسسه را تحت پوشش قرار می‌دهد. حق‌بیمه آن توسط بیمه‌گذار و شرکت مورد نظر( با کسر از حقوق پرسنل) پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه شماره ۷۴ شورای عالی بیمه، در خصوص شرایط عمومی بیمه گروهی مازاد درمان مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ می‌باشد که موضوع این بیمه‌نامه پرداخت آن بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و نیز سایر هزینه‌های اضافی تحت پوشش است که توسط بیمه‌گر اول ( مانند سازمان‌های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی) جبران نشده است. هزینه‌های درمانی قابل پرداخت شامل هزینه‌های بیمارستانی، درمانی و جراحی طی دوره بستری در بیمارستان و مراکز جراحی محدود، هزینه‌های مربوط به سایر پوشش‌های اضافی توافق‌شده در بیمه‌نامه، هزینه‌های آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی می‌باشد.

گروه بيمه‌شدگان

الف) كاركنان رسمي، پيماني يا قراردادي بيمه‌گذار و اعضاي خانواده‌شان كه بيمه‌گذار آن‌ها را به عنوان اعضاي گروه معرفي نموده است و حداقل پنجاه درصد آن‌ها بايد همزمان تحت پوشش بيمه قرار گيرند.(تعداد نفرات بایستی حداقل ۵۰ نفر باشد)

تبصره- بيمه‌گر مي‌تواند كاركنان بازنشسته بيمه‌گذار را صرفاً در ابتداي قرارداد و يا در زمان تمديد قرارداد به اتفاق كليه اعضاي خانواده تحت تكفل آنان بیمه کند.

ب) ارائه پوشش بيمه درمان به ساير گروه‌ها (از قبيل اصناف، اتحاديه‌ها و انجمن‌ها) ‌به این شرط مجاز است که با هدفي غير از اخذ پوشش بيمه موضوع اين بيمه‌نامه تشكيل شده ‌باشند، پرداخت حق‌بيمه ساليانه توسط بيمه‌گذار تضمين شده باشد و بيش از۵۰‌ درصد اعضاي گروه به ‌طور هم‌زمان بيمه شوند.

*  اعضای خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تكفل بيمه‌شده اصلی است.

* منظور از افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی افرادی هستند که از طرف بیمه شده اصلی دارای بیمه گر اولیه (تامین اجتماعی و خدمات درمانی و…) باشند.

*  حداكثر سن بيمه‌شده براي گروه‌هاي كمتر از ۱۰۰۰ نفر، ۶۰ سال است و براي سن بيش از ۶۰ سال، بيمه‌گر مي‌تواند با دريافت حق‌بيمه اضافي، پوشش بيمه درماني را ادامه دهد. مشمولين سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي تابع اين حكم نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق‌بيمه اضافي امكان‌پذير است.

 هزينه‌هاي درماني قابل پرداخت موضوع بیمه نامه عبارت است از:

الف) پوشش‌هاي اصلی (پايه) :

۱. جبران هزينه‌هاي بستري‌، جراحي، شيمي درماني‌، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گامانايف و انواع سنگ‌شكن در بيمارستان و مراكز جراحي محدود و.Day Care

تبصره- اعمال جراحي Day Care به جراحي‌هایی اطلاق مي‌شود كه مدت زمان مورد نياز براي مراقبت‌هاي بعد از عمل در مراكز درماني، كمتر از يك روز باشد.

۲. هزينه همراه افراد زير۷سال و بالاتر از۷۰ سال (در بيمارستان‌ها)

۳. هزينه آمبولانس و ساير فوريت‌هاي پزشكي مشروط ‌به بستري‌شدن بيمه‌شده در مراكز درماني و يا نقل‌و‌انتقال بيمار به ساير مراكز تشخيصي- درماني طبق دستور پزشك معالج.

ب) پوشش‌هاي اضافي:

بيمه‌گر مي‌تواند با دريافت حق‌بيمه اضافي موارد ذيل را حسب توافق با بيمه‌گذار تحت پوشش قرار دهد:

۱. افزايش سقف تعهدات براي اعمال جراحي مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مركزي و نخاع (به‌استثناي ديسك ستون فقرات)، گامانايف، قلب، پيوند ريه، پيوند كبد، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان.

۲. هزينه‌هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين، تا پنجاه درصد سقف تعهد ساليانه مندرج در بند الف-۱ فوق. سقف تعهد بيمه‌گر در اين پوشش نبايد از بالاترين هزينه توافق‌شده با بيمارستان‌هاي طرف قرارداد بيمه‌گر تجاوز کند.

۱ـ۲ـ در صورت اخذ پوشش زايمان، ارائه پوشش هزينه‌هاي مربوط‌به درمان نازايي و ناباروري شامل اعمال جراحي مرتبط، IUI، ZIFT، GIFT، ميكرواينجكشن وIVF حداكثرمعادل سقف تعهد زايمان و به‌صورت يك پوشش مستقل از آن مجاز است.

۲ـ۲ـ دوره انتظار جهت استفاده از پوشش اين بند براي گروه‌هاي زير۲۵۰ نفر، ۹ ماه و از۲۵۰ نفر الي ۱۰۰۰ نفر، ۶ ماه و براي گروه‌هاي بالاي ۱۰۰۰ نفر فاقد دوره انتظار است.

۳. هزينه‌هاي پاراكلينيكي به‌این ‌ترتيب قابل پوشش است:

۳ـ۱ـ جبران هزينه‌هاي سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع اندوسكوپي، ام آرآي‌، اكوكارديوگرافي استرس اكو، دانسيتومتري تا حداكثر ۲۰ ‌درصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه‌شده.

۳ـ۲ـ جبران هزينه‌هاي مربوط به سیستومتري يا سيستوگرام)، شنوايي‌سنجي، بينايي‌سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي چشم (علاوه‌بر موارد فوق) با سقف تعهد ۱۰ درصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه‌شده.

۳ـ۳ـ جبران هزينه‌هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي و ژنتيك پزشكي، انواع راديوگرافي، نوار قلب، فيزيوتراپي با سقف تعهد۱۰‌ درصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه‌شده.

۳ـ۴ـ جبران هزينه‌هاي ويزيت، دارو (براساس فهرست داروهاي مجاز كشور صرفاً مازاد بر سهم بيمه‌گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غيربستري تا سقف ۵‌ درصد تعهد پايه ساليانه.

۳ـ۵ـ جبران هزينه‌هاي دندان‌پزشكي حداكثر تا ميزان ۱۰ ‌درصد سقف تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه‌شده.

تبصره- هزينه‌هاي دندان‌پزشكي براساس تعرفه‌اي محاسبه و پرداخت می‌شود كه ساليانه سنديكاي بيمه‌گران ايران با هماهنگي شركت‌هاي بیمه، تنظيم و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ می‌کند.

۳ـ۶ـ جبران هزينه‌هاي مربوط‌به خريد عينك طبي و لنز تماس طبي تا سقف ۲ ‌درصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه‌شده

۳ـ۷ـ جبران هزينه‌هاي مربوط‌به خريد سمعك تا سقف ۵ درصد تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه‌شده

۴. جبران هزينه‌هاي جراحي مربوط ‌به رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك‌بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به‌علاوه نصف آستيگمات‌) ۳ ديوپتر يا بيشتر باشد، حداكثر تا ۱۰ در صد تعهد پايه ساليانه براي هر چشم هر بيمه‌شده.

۵. جبران هزينه اعمال مجاز سرپایی مانند شكستگي و در‌رفتگي، گچ‌گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، بيوپسي، تخليه كيست و ليزر درماني تا سقف ۱۰ درصد تعهدات پايه ساليانه براي هر بيمه‌شده.

فهرست اعمال غيرمجاز سرپایی (در مطب) به شرح جدول پيوست ذکر می‌شود.

۶. جبران هزينه تهيه اعضاي طبيعي بدن (صرفاً براي گروه‌هاي بالاي ۱۰۰۰ نفر) حداكثر به ميزان تعهد پايه ساليانه براي هر بيمه‌شده

۷. هزينه تهيه اوروتز كه بلافاصله بعد از عمل جراحي به تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه‌گر مورد نياز باشد حداكثر تا ۲ درصد سقف تعهد پايه ساليانه.

۸. هزينه تشخيص بيماري‌ها و ناهنجاري‌هاي جنين منوط به داشتن پوشش زايمان حداكثر تا ۵۰ درصد تعهد زايمان به‌عنوان پوشش مستقل.

مدت بیمه‌نامه:

 مدت بيمه‌نامه يك‌سال تمام شمسي است. تاريخ شروع و انقضای آن با توافق طرفين در بيمه‌نامه درج مي‌شود.

استثنائات

 هزينه این موارد از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج است:

۱. اعمال جراحي كه به‌منظور زيبایی انجام مي‌شود، مگر اينكه ناشي از وقوع حادثه در طي مدت بيمه باشد.

۲. عيوب مادرزادي مگر اينكه طبق تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه‌گر، رفع اين عيوب جنبه درماني داشته باشد.

۳. سقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخيص پزشك معالج

۴. ترك اعتياد

۵. خودكشي و اعمال مجرمانه بيمه‌شده

۶. حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و آتشفشان

۷. جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي و عمليات خرابكارانه بنا به تأييد مقامات ذي‌صلاح

۸. فعل و انفعالات هسته‌اي

۹. هزينه اتاق خصوصي مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه‌گر

۱۰. هزينه همراه بيماران بين ۷ سال تا۷۰ سال مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه‌گر

۱۱. جنون

۱۲. جراحي لثه

۱۳. لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه دارویی ندارند. مگر به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر

۱۴. جراحي فك مگر آنكه به‌علت وجود تومور و يا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

۱۵. هزينه‌هاي مربوط‌به معلوليت ذهني و ازكارافتادگي كلي

بيمه حوادث انفرادی

امروزه به برکت پیشرفت دانش و فن‌آوری و استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته ایمنی کار، از بروز برخی حوادث ناگوار پیشگیری می‌شود، اما به موازات آن سلامتی و حیات انسان‌ها بیش از پیش در معرض خطرات و حوادث اجتناب ناپذیر قرار می‌گیرد و چه بسا که شدت این حوادث به گونه‌ای باشد که شخص و خانواده وی به تنهایی قادر به جبران صدمات ناشی از آن حادثه نباشد. شرکت بیمه دی با ارائه انواع بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی شامل، حوادث انفرادی (فرمی)، حوادث دفترچه‌ای و حوادث خانواده، می‌تواند جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از وقوع حوادث احتمالی را تامین نماید و در زمان نیاز در کنار شما و خانواده عزیزتان باشد.

شرایط و تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی:

بیمه‌نامه حوادث انفرادی بیمه‌شده را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی، در طول ۲۴ ساعت شبانه روز و برای مدت یکسال شمسی تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه نامه حوادث انفرادی فرمی و دفترچه‌ای برای هر نفر به صورت مجزا صادر می‌گردد، در حالیکه در بیمه‌نامه حوادث خانواده با پرداخت حق‌بيمه بسيار ناچيز، كليه افراد خانواده را در مقابل حوادث، تحت پوشش يك بيمه‌نامه قرار داده و از مزاياي این بيمه‌نامه بهر‌ه‌مند می‌گردند .

انواع پوشش ها در بیمه حوادث انفرادی عبارتند از:

•    فوت در اثر حادثه

•    نقص عضو و از کار افتادگی دائم و کامل در اثر حادثه

در این بیمه‌نامه ها، علاوه بر پوشش‌های اصلی ذکر شده ، بیمه‌گذار می‌تواند پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه را حداکثر  تا سقف ۲۰ درصد سرمایه فوت یا نقص عضو (هر کدام بیشتر است)، با پرداخت حق بیمه اضافی خریداری نماید.

طبقه بندی مشاغل:

حق‌بیمه در بیمه‌نامه حوادث انفرادی فرمی بر اساس نوع فعالیت و شغل افراد محاسبه و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا پرخطرترین شغل تعیین می‌گردد اما این طبقه‌بندی در حوادث خانواده و دفترچه‌ای تاثیری در مبلغ حق بیمه بیمه‌نامه ندارد و حق بیمه برای کلیه طبقات شغلی به صورت یکسان محاسبه می‌گردد.

طبقه شغلی یک: این طبقه شامل اشخاصی است که در فعالیت‌های روزمره خود با حداقل خطر روبرو هستند از قبیل کارکنان اداری و دفتری…

طبقه شغلی دوم: افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکر با دستشان نیز کار می‌کنند لیکن کار آنها با ماشین ‌آلات صنعتی نخواهد بود؛ مانند پزشکان، عکاسان و انبارداران.

طبقه شغلی سوم: افرادی متخصص یا نیمه متخصص که معمولاً با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی کار می‌کنند؛ مانند کشاورزان، رانندگان وسائط نقلیه سبک و کارگران ساختمان.

طبقه شغلی چهارم: افرادی که با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می‌کنند و یا نوع کار آنها پرخطر می‌باشد؛ از قبیل کارگران صنعتی غیر ماهر، پرس‌کار فلزات، دکل‌بند و ماموران آتش نشانی

طبقه شغلی پنجم: افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند؛ از جمله خلبانان و کارگران معادن زیرزمینی

بیمه‌نامه‌های انفرادی (فرمی):

 این نوع بیمه‌نامه ممکن است به درخواست دو گروه مشتری حقیقی و حقوقی صادر شوند. افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند خود و یا فرد دیگری را بیمه نمایند. در صورتی‌که فرد حقوقی بخواهد برای کارکنان خود بیمه‌نامه انفرادی صادر کند، باید برای هر یک از کارکنان خود یک بیمه‌نامه خریداری نماید. سرمایه پوشش‌ها در این بیمه‌نامه‌ها، با توجه به درخواست بیمه‌گذار و بیمه‌شدگان حداکثر تا سن ۷۵ سال تمام تحت پوشش می‌باشند. افراد بالای ۷۵ سال نیز می‌توانند با پرداخت اضافه نرخ سنی تحت پوشش قرار گیرند.

بیمه‌نامه‌های دفترچه‌ای:

شرکت بیمه دی به منظور تسریع در ارائه خدمات به افرادی که از سلامتی کامل برخوردار می‌باشند اقدام به طراحی بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی دفترچه‌ای با طرح‌ها و سرمایه‌های از پیش تعریف شده نموده است. هر بیمه‌شده تنها می‌تواند یک طرح را انتخاب نماید و حداکثر تا سن ۷۵ سال تحت پوشش می‌باشد.

بیمه‌نامه‌های خانواده:

این بیمه‌نامه برای سرپرست خانواده، همسر، فرزندان تحت تکفل منوط به تجرد ایشان بوده و در صورت ازدواج در طول مدت قرارداد، پوشش بیمه‌ای تا پایان قرارداد معتبر خواهد بود در صورت درخواست سرپرست خانواده بعنوان بیمه‌گذار بیمه‌نامه، والدین آنها نیز می‌توانند همانند سایر اعضای خانواده تحت پوشش این بیمه‌نامه باشند.

عمده تفاوت‌ در بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی  فرمی، خانواده و دفترچه‌ای:

حوادث انفرادی فرمی:

۱. ‌بیمه‌شده می‌تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، تحت پوشش خطرهای اضافی شامل ورزش‌های حرفه ای و … قرار گیرد.

۲. بیمه‌شدگان حداکثر تا سن ۷۵ سال تحت پوشش می‌باشد و افراد بالای ۷۵ سال نیز می‌توانند پرداخت اضافه نرخ سنی تحت پوشش قرار گیرند.

۳. حق‌بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شغل بیمه‌شده محاسبه و صادر می‌گردد.

حوادث خانواده:

بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه مشمول پوشش خطرهای اضافی شامل ورزش‌های حرفه‌ای و … نمی‌باشند.

۱. بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه بدون محدودیت سنی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

۲. حق‌بیمه این بیمه‌نامه برای کلیه مشاغل به صورت یکسان محاسبه و صادر می‌گردد.

۳. سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بيمه بسيار ناچيز، كليه افراد خانواده را تحت پوشش يك بيمه‌نامه قرار می‌دهد.

حوادث دفترچه‌ای:

۱. بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه مشمول پوشش خطرهای اضافی شامل ورزش‌های حرفه‌ای و … نمی‌باشند.

۲. بیمه‌شدگان حداکثر تا سن ۷۵ سال تحت پوشش می‌باشد.

استثنائات صدور بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی

موارد زير و يا تحقق خطرات ناشي از آن، از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج است:

الف) خودكشي و يا اقدام به آن.

ب) صدمات بدني كه ‌بيمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.

ج) مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

د) استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب‌آور بدون تجويز پزشك.

هـ) ارتكاب ‌بيمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.

و) هر نوع ديسك و يا فتق ‌بيمه‌شده.

ز) بيماري و ابتلا به جنون ‌بيمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.

ح) فوت ‌بيمه‌شده به علت حادثه ناشي از عمد ذي‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت). در اين صورت ‌بيمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذي‌نفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

ط) جنگ (به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامي كه بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.

ي) زمين لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌اي.

ک) ورزش‌هاي رزمي و حرفه‌اي، شكار، سواركاري، قايق‌راني، هدايت موتورسيكلت، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي، اكتشافي و غيرتجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي (مسابقه‌اي)، هدايت و يا سرنشيني هليكوپتر، غواصي، پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.

تبصره ۱– خطرات مندرج دربندهاي ط، ي و ک با موافقت كتبي ‌بيمه‌گر و اخذ ‌حق‌بيمه مربوطه قابل پوشش است و براي پوشش بند ط رعايت موارد زير ضروري است:

ل) بيمه‌شده نبايد در تحقق خطر بيمه‌شده مشاركت داشته باشد.

م) بيمه‌گر مي‌تواند با ارسال اخطار كتبي ۱۰ روزه پوشش بيمه‌اي موضوع بند مذكور را لغو نمايد.

ن) حوادث ناشي از رانندگي توسط شخص بيمه‌شده در صورتي كه داراي گواهينامه معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه مورد استفاده نباشد.

 

۱۶. رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك‌بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك‌بيني يا دوربيني به اضافه نصف آستيگمات) كمتر از ۳ ديوپتر باشد.

۱۷. كليه هزينه‌هاي پزشكي كه در مراحل تحقيقاتي بوده و تعرفه درماني آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و اعلام نگرديده است.

بيمه حوادث گروهی

در اغلب بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی، کارگرانی مشغول به کارند که به دلیل ماهیت شغلی‌شان در معرض خطرات جدی می‌باشند و در صورت بروز حادثه، امکان پرداخت هزینه‌های بیمارستانی را نداشته و در صورت فوت، خانواده‌های آنها بی‌سرپرست شده و منبع مالی برای امرار معاش نخواهند داشت. جهت برقراری آرامش خیال و جبران خسارت، بیمه‌گذار می‌تواند با بیمه نامه‌های حوادث گروهی، زیان‌های اقتصادی ناشی از حادثه را برای سرپرست خانوار و یا افراد تحت تکفل وی تأمین نماید.

پوشش‌های اصلی این بیمه‌نامه، فوت و نقص عضو دائم (کامل و یا جزئی) و در صورت درخواست بیمه‌گذار، هزینه‌های پزشکی در اثر حادثه را نیز می‌تواند به عنوان پوشش فرعی درخواست نماید.

انواع بیمه نامه‌های حوادث گروهی:

  •  بیمه‌نامه حوادث گروهی:

این بیمه‌نامه‌ها به درخواست بیمه‌گذاران حقوقی و اغلب به صورت یکساله صادر می‌گردد. سازمان‌ها، شرکتها و سایر موسسات حقوقی می‌توانند پرسنل خود را (در صورتی که تعدادشان از ۱۰ نفر کمتر نباشد) بصورت گروهی بیمه کنند.

  •  بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی:

بیمه‌گذار در این بیمه‌نامه می‌تواند شخصیت حقوقی (آژانس‌های مسافرتی و …)، و حقیقی (مسئول آژانس مسافرتی، راهنمای تور و …. ) داشته باشد؛ ارائه پوشش بیمه حوادث گروهی تورها به بیمه‌گذاران حقیقی به شرطی مجاز است که ارتباط بیمه‌گذار با بیمه‌شدگان با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه‌نامه ‌باشد، به عنوان مثال سرپرست و یا عضو یک خانواده یا گروه دوستانه نمی‌تواند برای سفرهای خانوادگی و …. به عنوان بیمه‌گذار برای سایر اعضا خانواده و یا دوستان خود این بیمه‌نامه را خریداری نماید و می‌بایست این بیمه‌نامه حتما توسط یه آژانس گردشگری و یا نظایر آن خریداری شود و حتما در درخواست کتبی بیمه‌گذار مهر و امضاء آن مؤسسه موجود باشد. این بیمه‌نامه‌ها اغلب به صورت کوتاه مدت صادر و حداقل تعداد بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه‌ها ۲۰ نفر می‌باشد.

  • بیمه حوادث گروهی مهدکودک‌ها:

در این بیمه‌نامه کلیه نوباوگان مهدكودك‌ها از گروه سنی ۶ ماه تا ۷ سال و همچنین پرسنل آن با حق‌بیمه‌ای اندک تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو و از کارافتادگی و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه قرار می‌گیرند.

  • بیمه حوادث گروهی تحصیلی (دانش آموزی و دانشجویی):

در این طرح، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مدارس دولتی و غیر دولتی با پرداخت حق‌بیمه نازل برای مدت یکسال و به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز دانش آموزان و دانشجویان خود در قبال خطرات فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی بر اثرحادثه تحت پوشش قرار می‌دهند .

  • بیمه‌نامه طرح مصوب کارکنان دولت:

این نوع بیمه مخصوص کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد و سرمایه آن از ۱۰ تا ۵۵ میلیون ریال با انتخاب موسسه طرف قرارداد است. حق‌بیمه این نوع قرارداد با توجه به میزان سرمایه ثابت است، پوشش بیمه‌ای موضوع این قرارداد  نقص عضو در اثر حادثه با مبلغ سرمایه مندرج در قرارداد است. بیمه‌شدگان در این قرارداد تا سن ۷۰ سالگی تمام تحت پوشش عمر و حوادث قرار دارند. شایان ذکر است حسب تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۷/ ت ۲۸۹۱۶ ﻫ  مورخ ۱۸/۲/۸۵ هیأت محترم وزیران و نامه شماره ۱۸۶۶۲۶/ ۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت موظف به انعقاد قرارداد مصوبه کارکنان دولت از تاریخ ۱/۱/۸۶ بدون سقف سني گرديده‌اند، لذا چنانچه سازمان يا مؤسسه دولتي متقاضي اين نوع پوشش بيمه‌اي باشند اين شرکت پس از اخذ اطلاعات لازم نسبت به ارائه خدمات بيمه‌ای مناسب اقدام خواهد نمود.

نکات لازم:

  • حداکثر سن جهت پوشش بیمه‌ای حوادث گروهی تا ۷۵ سال می‌باشد.
  • حداکثر سرمایه هزینه پزشکی ۲۰% سرمایه فوت در اثر حادثه می‌باشد.
  • حق‌بيمه اين ‌نوع بيمه‌نامه بر اساس نوع فعاليت و شغل افراد محاسبه و اعلام مي‌گردد.

استثنائات بیمه‌نامه:

موارد زير و يا تحقق خطرات ناشي از آن، از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج است :

الف) خودكشي و يا اقدام به آن.

ب) صدمات بدني كه ‌بيمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.

ج) مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

د) استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب‌آور بدون تجويز پزشك.

هـ) ارتكاب ‌بيمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.

و) هر نوع ديسك و يا فتق ‌بيمه‌شده.

ز) بيماري و ابتلا به جنون ‌بيمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.

ح) فوت ‌بيمه‌شده به علت حادثه ناشي از عمد ذي‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت). در اين صورت ‌بيمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذي‌نفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

ط) جنگ (به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامي كه بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.

ي) زمين‌لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌اي.

ك) ورزش‌هاي رزمي و حرفه‌اي، شكار، سواركاري، قايق‌راني، هدايت موتورسيكلت، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي، اكتشافي و غيرتجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي (مسابقه‌اي)، هدايت و يا سرنشيني هليكوپتر، غواصي، پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.

تبصره ۱– خطرات مندرج دربندهاي ط، ي و ك با موافقت كتبي ‌بيمه‌گر و اخذ ‌حق‌بيمه مربوطه قابل پوشش است و براي پوشش بند ط رعايت موارد زير ضروري است:

ل) بيمه‌شده نبايد در تحقق خطر بيمه‌شده مشاركت داشته باشد.

م) بيمه‌گر مي‌تواند با ارسال اخطار كتبي ۱۰ روزه پوشش بيمه‌اي موضوع بند مذكور را لغو نمايد.

ن) حوادث ناشي از رانندگي توسط شخص بيمه‌شده در صورتي كه داراي گواهينامه معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه مورد استفاده نباشد.