بیمه های عمر 

انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انسانی، در جستجويی غريزی به‌ دنبال‌ تأمين نیازهای جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی بوده‌ است‌. با توجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهای بيمه‌ با ارائه‌ طرحهای متفاوت‌ و ابتكاری متناسب‌ با نيازهای جوامع‌ انسانی در پی تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه‌ اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزايای اين‌ تأمين‌ اقتصادی بهره‌مند شوند. نيازهای خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشری با هر درجه‌ای از پيشرفت‌ و تكامل‌ را می توان‌ به‌ شرح‌ زير طبقه‌بندی كرد :

تأمين‌ درآمدی معين‌ و مشخص‌ برای افراد يک خانواده‌ پس‌ از فوت‌ نان‌آور خانواده‌

تأمين‌ درآمدی معين‌ و مشخص‌ برای ايام‌ از كارافتادگی، پيری و بازنشستگی.

بيمه‌های اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درمانی) يكی از شاخصهای شناخته‌ شده‌ برای سنجش‌ ميزان‌ تأمين‌ و رفاه‌ مردم‌ كشورهاست‌ و كشورهايی كه‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نياز خود از اين‌ تأمين‌ برخوردارند، با اطمينان‌ و اعتماد بيشتری در برنامه‌ريزی توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خويش‌ مشاركت‌ می نمايند.

بيمه‌های  عمر در مراحل‌ بدوی خود بر پايه‌ اصول‌ علمی و فنی در رابطه‌ با جدولهای حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پايه‌گذاری نشده‌ بود و در واقع‌ پيدايش‌ جدول‌ مرگ‌ و مير(۲) نقطه‌ عطفی در تاريخچه‌ بيمه‌ عمر محسوب‌ می شود و به‌ همين‌ دليل‌ امروزه‌ بيمه‌گران‌ در زمان‌ گزينش‌ بيمه‌گذاران‌ عوامل‌ زير را برای قبول‌ يا رد يک پيشنهاد و تعيين‌ حق‌ بيمه‌ مناسب‌ وضعيت‌ سنی و سلامت‌ بيمه‌گذار در نظر می گيرند.

۱-سن:

در بيمه‌های عمر، سن‌ بيمه‌گذار عامل‌ اصلی تعيين‌ نرخ‌ حق‌ بيمه‌ به‌ شمار می رود و به‌ همين‌ دليل‌ جداول‌ حق‌ بيمه‌ با كاربرد جدول‌ مرگ‌ و مير، هزينه‌های بيمه‌گر و نرخ‌ سود حاصل‌ از سرمايه‌گذاری تنظيم‌ می شود.

۲- جنسيت‌:

در اغلب‌ مناطق‌ جهان‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ كه‌ زنان‌ از عمر طولانی تری برخوردارند و متوسط طول‌ عمرشان‌ بيشتر است‌. بدين‌ جهت‌ در شركتهای بيمه‌ جداول‌ جمعيتی نيز بر حسب‌ مردان‌ و زنان‌ تهيه‌ می شود كه‌ اين‌ جداول‌ در زمان‌ محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ كار می آيد.

۳- وضعيت‌ جهانی:

ساختار فيزيكی بدن‌ انسان‌ يكی از عوامل‌ مهم‌ و تعيين‌ كننده‌ در انتخاب‌ و يا رد شخص‌ متقاضی بيمه‌ عمر به‌ حساب‌ می آيد. پيشرفت‌ علم‌ پزشكی و تشخيص‌ پزشكی و آزمايشهای متعددی كه‌ انجام‌ می شود بيمه‌گر را در وضعيت‌ كاملا مناسبی قرار می دهد تا با آگاهی نسبت‌ به‌ پذيرش‌ يک بيمه‌ شده‌ با نرخ‌ استاندارد و يا غير استاندارد و يا اضافه‌ نرخ‌ پزشكی بيمه‌نامه‌ عمر صادر كند.

۴- تاريخچه‌ سلامتی خانواده:

بسياری از آمار و تجربه‌ها نشان‌ داده‌ كه‌ عمر طولانی و زياد يک امر موروثی در خانواده‌هاست‌. عمرطولانی ممكن‌ است‌ ريشه‌ در توارث‌ و يا محيط و شرايط زيست‌ خانواده‌ داشته‌ باشد. بعضي‌ از بيماريها موروثی است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ علت‌ مرگ‌ والدين‌ و يا ساير اعضای خانواده‌ می تواند در زمان‌ پذيرش‌ خطر عامل‌ تعيين‌ كننده‌ محسوب‌ شود.

۵- شغل‌ و حرفه:

در كشورهايی كه‌ شركتهای بيمه‌، بيمه‌های عمر گروهی صنعتی را در بازار عرضه‌ می كنند، شغل‌ و حرفه‌ بيمه‌گذاران‌ يكی از مهمترين‌ عوامل‌ ارزيابی خطر محسوب‌ می شود، زيرا بسياری از مشاغل‌ اثرات‌ ناخوشايند خود را به‌ مرور بر زندگی بيمه‌گذاران‌ نشان‌ می دهد، زيرا افرادی كه‌ در معادن‌ كار می كنند و يا شرايط محيط كارشان‌ مساعد و مناسب‌ نيست‌ در درازمدت‌ با مرگ‌ و مير بيشتری در مقايسه‌ با ساير گروه‌ها روبه‌رو می شوند.

بیمه های عمر انفرادی

بیمه مستمری پیشامد

بیمه مستمری پیشامد یکی از منحصر به فردترین بیمه‌های عمر در ایران بوده که با پرداخت حق بیمه‌ای اندک می‌توان آن را خریداری نمود تا در صورت فوت بیمه‌شده، بتوان مستمری دریافت نمود.
پوشش اصلی بیمه‌نامه:
پوشش اصلی این بیمه نامه ” فوت به علت حادثه” می باشد که در آن بیمه گر تعهد می نماید در صورتی که بیمه شده به علت حادثه فوت کند، سرمایه مشخص شده در بیمه نامه را به صورت مستمری در طی مدت معین به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت نماید.
سرمایه فوت حادثی در این بیمه نامه معادل ۷۰ برابر درآمد ماهانه بیمه‌شده می باشد.
شرایط و نحوه دریافت مستمری در هنگام وقوع خسارت توسط استفاده کننده و با توجه به شرایط زیرتعیین می شود:
•    مدت زمان دریافت مستمری ۱۵،۱۰،۵ و یا ۲۰ سال می باشد
•    مستمری قابل دریافت در هر سال می تواند ثابت باشد و یا دارای ضریب افزایش  ۵درصد یا۱۰درصد باشد
•    دریافت مستمری می تواند به یکی از روش های ماهانه، سه ماه، شش ماهه و یا سالانه باشد
•    امکان دریافت سرمایه فوت به صورت یکجا وجود ندارد
پوشش‌های اضافه
بیمه نامه مستمری پیشامد علاوه بر پوشش اصلی فوت به علت حادثه بیمه‌شده، پوشش‌های حادثی دیگری را نیز دارد که در صورت درخواست بیمه‌گذار و تایید بیمه گر قابل ارائه می باشد:
•    پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه
در صورتی که بیمه‌شده به علت وقوع حادثه، دچار نقص عضو دائم شود، بیمه گر حسب میزان نقص عضو و با توجه به شرایط ذکر شده در بیمه نامه، درصدی از “سرمایه نقص عضو ناشی از حادثه” را پرداخت خواهد نمود
حداکثر سرمایه قابل درخواست در این پوشش معادل ۱۰۰ درصد سرمایه فوت حادثه می باشد
•    پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه
در صورتی که بیمه شده به علت وقوع حادثه، دچار آسیب و صدمه بدنی شده و به بیمارستان مراجعه نماید، بیمه گر هزینه‌های بیمارستانی وی را پرداخت خواهد نمود.
تعهد بیمه گر در جبران هزینه‌های بیمارستانی بیمه‌شده، معادل ۱۰درصد سرمایه فوت حادثی و حداکثر تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
مزایا
•    پرداخت سرمایه به صورت مستمری
•    حمایت از اعضای خانواده و یا سایر بستگان در صورت فوت نابهنگام سرپرست و نان آور خانواده به علت حادثه
•    حمایت از بیمه‌شده در صورت صدمات و آسیب های بدنی
•    حق‌بیمه اندک و متناسب با قدرت خرید اقشار مختلف جامعه
•    مناسب برای همه افراد با هر طبقه و جایگاه شغلی
شرایط بیمه نامه
سن بیمه‌شده: ۱۸ تا ۷۰ سال
مدت بیمه نامه: ۱ سال
روش پرداخت حق‌بیمه: یکجا و در ابتدای قرارداد
نحوه محاسبه حق بیمه: بر اساس سرمایه فوت درخواستی و شغل و فعالیت‌های جانبی بیمه‌شده
سرمایه اصلی بیمه‌نامه: معادل۷۰ برابر درآمد ماهانه
نحوه پرداخت سرمایه بیمه نامه در صورت وقوع فوت حادثی: صرفا” به صورت مستمری
مدت پرداخت مستمری: ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ سال (به انتخاب استفاده‌کننده در زمان دریافت خسارت)
ضریب افزایش سالانه مستمری: ۰، ۵، ۱۰ درصد (به انتخاب استفاده‌کننده در زمان دریافت خسارت)

بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج)

بیمه عمر با برگشت حق‌بیمه یکی از انواع بیمه‌های عمر انفرادی می‌باشد که در آن بیمه‌گر تعهد می‌نماید در ازای دریافت حق‌بیمه، در صورتی که بیمه‌شده در طول مدت قرارداد به هر علت فوت نماید، سرمایه فوت را به استفاده‌کنندگان مشخص شده در بیمه‌نامه پرداخت نماید و در صورتی که در پایان قرارداد، بیمه‌شده در قید حیات باشد مبلغ حق‌بیمه را پس از کسر مالیات و عوارض عینا به بیمه‌گذار برگرداند.

مزیت اصلی این بیمه‌نامه این است که در صورت حیات بیمه‌شده در پایان مدت بیمه‌نامه، مبلغ حق‌بیمه برگشت داده می شود و عملاً بیمه‌گذار با تحمل کمترین هزینه، یک پوشش بیمه‌ای مناسب کسب نموده است.

پوشش اصلی بیمه‌نامه
پوشش اصلی این بیمه‌نامه فوت به هر علت بیمه‌شده می‌باشد که در صورت فوت بیمه‌شده، به استفاده‌کنندگان بیمه‌نامه پرداخت می‌گردد.
این بیمه نامه فاقد پوشش‌های اضافی دیگری است.

مزایا

 • حمایت از اعضای خانواده و یا سایر بستگان در صورت فوت نابهنگام سرپرست و نان‌آور خانواده
 • برگشت حق‌بیمه به بیمه‌گذار در صورت حیات بیمه‌شده در پایان مدت بیمه‌نامه
 • مناسب برای همه افراد با هر طبقه و جایگاه شغلی
 • قابل ارائه به صورت انفرادی و گروهی
 • مناسب برای سازمان‌ها و نهادها با توجه به برگشت حق‌بیمه به چرخه مالی سازمان در کوتاه‌مدت
 • ارزان قیمت و متناسب با قدرت خرید اقشار مختلف جامعه

شرایط بیمه نامه

 • سن بیمه‌شده: ۲۰ تا ۶۵ سال
 • مدت بیمه‌نامه: ۳، ۵، ۷ سال (به انتخاب بیمه‌گذار)
 • روش پرداخت حق‌بیمه: یکجا و در ابتدای قرارداد
 • نحوه محاسبه حق‌بیمه: براساس سن بیمه‌شده و وضعیت سلامتی او، سرمایه درخواستی و مدت بیمه‌نامه
 • حداکثر سن بیمه‌شده در مدت بیمه‌نامه: ۷۰ سال
 • سرمایه اصلی بیمه‌نامه: حداکثر معادل ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • خسارت قابل پرداخت در صورت وقوع فوت: سرمایه فوت به هر علت
 • سرمایه قابل پرداخت در صورت حیات بیمه‌شده در پایان قرارداد: برگشت کل حق‌بیمه (پس از کسر مالیات و عوارض)
 • بیمه کمک هزینه تحصیلی

  بیمه کمک‌هزینه تحصیلی نوعی بیمه نامه عمر انفرادی است که به منظور تامین هزینه­‌های تحصیلی و دانشگاهی فرزندان طراحی شده و سرپرست خانواده با پرداخت حق­‌بیمه، علاوه بر اخذ پوشش بیمه‌­ای فوت به هر علت برای فرزندان، سرمایه مشخصی را در سررسید­های تعیین شده در بیمه­‌نامه به منظور تامین هزینه تحصیلی فرزندان دریافت می­‌نماید.

  پوشش‌­های اصلی

  • “پوشش کمک‌هزینه تحصیلی” که در مقاطع زمانی مشخص و با توجه به نوع طرح انتخاب شده، از طرف بیمه­‌گر قابل پرداخت می‌باشد. مبلغ کمک‌هزینه تحصیلی معادل ۵ برابر سرمایه فوت به هر علت می‌باشد.
  • “پوشش فوت به هر علت” که بیمه‌گر تعهد می‌نماید در صورت فوت بیمه­‌شده در طول مدت بیمه­‌نامه، سرمایه فوت تعیین شده در بیمه‌­نامه را به صورت یکجا، به استفاده‌كنندگان تعیین شده پرداخت نماید. سقف این پوشش معادل ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

  پوشش‌­های اضافه

  بیمه‌نامه کمک‌هزینه تحصیلی علاوه بر پوشش­‌های اصلی، پوشش­ بیمه­‌ای دیگری را نیز دارد که در صورت درخواست بیمه­‌گذار و تایید بیمه‌گر قابل ارائه می‌­باشد:

  • پوشش فوت ناشی از حادثه

  این پوشش معادل ۱ تا۳  برابر سرمایه فوت به هر علت و حداکثر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد که در صورت فوت بیمه‌شده به علت حادثه، علاوه بر سرمایه فوت به هر علت پرداخت می‌گردد.

  مزایا

  • پشتوانه‌­ای برای تامین هزینه‌­های تحصیلی فرزندان
  • ارائه پوشش بیمه­­‌ای فوت به هر علت و حادثه
  • ارائه شده برای رفع نگرانی خانواده­‌ها بابت تامین هزینه‌های تحصیل و دانشگاه
  • کمک هزینه تحصیلی معادل ۵ برابر سرمایه فوت به هر علت بیمه­‌نامه
  • امکان بازخرید بیمه­‌نامه در زمان دلخواه
  • امکان ابطال بیمه‌­نامه در صورت انصراف بیمه­‌گذار در کمتر از ۳۰ روز از شروع بیمه‌­نامه
  • اعمال سرمایه مخفف در صورت عدم پرداخت حق­‌بیمه در سررسید مقرر
  • دریافت وام بدون ضامن

  با توجه به سن بیمه­‌شده و دوره­‌های تحصیلی موجود در کشور، این بیمه­‌نامه در قالب دو طرح “الفبا” به منظور کمک هزینه تحصیلات دانش‌­آموزان،  و “اندیشه” جهت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان ارائه گردیده است.

  کمک‌هزینه تحصیلی (طرح الفبا):

  • سن بیمه‌شده: از بدو تولد تا ۶۰ سال
  • مدت بیمه‌­نامه: ۱۲، ۱۵ سال (به درخواست بیمه­‌گذار)
  • روش پرداخت حق‌­بیمه: سالانه
  • نحوه محاسبه حق‌بیمه: بر اساس سن، سرمایه فوت طبیعی، پوشش‌­های اضافی، مبلغ کمک‌هزینه تحصیلی و وضعیت سلامتی بیمه‌شده
  • سرمایه فوت به هر علت بیمه‌­نامه: حداکثر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • خسارت قابل پرداخت در صورت وقوع فوت طبیعی: سرمایه فوت به هر علت
  • خسارت قابل پرداخت در صورت وقوع فوت ناشی از حادثه: سرمایه فوت ناشی از حادثه بعلاوه سرمایه فوت به هر علت
  • مبلغ کمک‌هزینه تحصیلی: معادل ۵ برابر سرمایه فوت به هر علت
  • نحوه پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی: با توجه به مدت بیمه‌نامه،بر اساس جدول زیر قابل پرداخت می­باشد:

   

  مدت بیمه‌نامه سررسیدپرداخت کمک هزینه تحصیلی

  ۱۲ سال

  سال چهارم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال هشتم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال دوازدهم معادل ۶۰% سرمایه حیات

  ۱۵ سال

  سال پنجم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال دهم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال پانزدهم معادل ۶۰% سرمایه حیات

   

  کمک هزینه تحصیلی (طرح اندیشه):

  • سن بیمه‌شده: از بدو تولد تا ۵۵ سال
  • مدت بیمه­‌نامه: ۲۰، ۲۵ سال ( به درخواست بیمه‌گذار)
  • روش پرداخت حق­‌بیمه: سالانه
  • نحوه محاسبه حق‌بیمه: بر اساس سن، سرمایه فوت طبیعی، پوشش‌­های اضافی، مبلغ کمک هزینه تحصیلی و وضعیت سلامتی بیمه‌شده
  • سرمایه فوت به هر علت بیمه‌­نامه: حداکثر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • خسارت قابل پرداخت در صورت وقوع فوت طبیعی: سرمایه فوت به هر علت
  • خسارت قابل پرداخت در صورت وقوع فوت ناشی از حادثه: سرمایه فوت ناشی از حادثه بعلاوه سرمایه فوت به هر علت
  • مبلغ کمک هزینه تحصیلی: معادل ۵ برابر سرمایه فوت به هر علت
  • نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی: با توجه به مدت بیمه‌نامه، بر اساس جدول زیر قابل پرداخت می‌­باشد:

   

  مدت بیمه‌نامه سررسید پرداخت سرمایه حیات

  ۲۰ سال

  سال پنجم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال دهم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال پانزدهم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال بیستم معادل ۴۰% سرمایه حیات

  ۲۵ سال

  سال پنجم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال دهم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال پانزدهم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال بیستم معادل ۲۰% سرمایه حیات

  سال بیست و پنجم معادل ۲۰% سرمایه حیات

   

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه عمر و سرمایهگذاری (طرح جامع) که براساس مدل شناخته شده جهانی  Flexible Universal Life طراحی گردیده، در سراسر جهان یکی از پرطرفدارترین بیمه‌های عمر می‌باشد. این بیمهنامه یکی از انواع بیمهنامه‌های عمر انفرادی است که در آن بیمهگر تعهد مینماید در ازای دریافت حقبیمه، در صورتی که بیمهشده در طول مدت قرارداد فوت نماید، سرمایه فوت بیمهنامه و سرمایه‌گذاری حاصل شده از محل حقبیمههای پرداختی بیمهگذار را به استفادهکنندگان بیمهنامه پرداخت نماید و در صورتی که در پایان قرارداد، بیمه‌شده در قید حیات باشد، مبالغ حاصلشده از محل سرمایهگذاری حقبیمههای پرداختی بیمهگذار را به استفادهکنندگان پرداخت کند.

پوشش اصلی بیمه‌نامه

پوشش اصلی بیمهنامه عمر و سرمایهگذاری (طرح جامع)، “پوشش فوت به هر علت” میباشد که در صورت فوت بیمهشده، به استفادهکنندگان مشخص شده در بیمهنامه پرداخت میشود. مبلغ این پوشش از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا حداکثر ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.

علاوه بر پوشش فوت به هر علت در بیمهنامه عمر و سرمایهگذاری (طرح جامع)، شرکت بیمه دی از محل حقبیمههایی که بیمهگذار پرداخت مینماید، پس از کسر هزینههای بیمهای و بیمهگری، مبلغی را سرمایهگذاری مینماید که این مبلغ با عنوان اندوخته بیمهنامه در زمان فوت بیمهشده و یا در پایان مدت قرارداد قابل پرداخت خواهد بود. همچنین بیمهگذار میتواند از محل این مبلغ با توجه به شرایط بیمهنامه، وام دریافت نماید و یا درصد مشخصی از آن را برداشت نماید.

پوشش‌های اضافه

در بیمه‌نامه عمر و سرمایهگذاری (طرح جامع)، علاوه بر پوشش اصلی، شرکت بیمه دی اقدام به ارائه پوششهای بیمهای دیگری نیز نموده است که در نوع خود منحصر به فرد بوده و در صورت درخواست بیمهگذار، پس از بررسی شرایط توسط بیمهگر قابل ارائه میباشند.

 • پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه‌شده بر اثر حادثه فوت نماید، بیمه‌گر علاوه بر پرداخت سرمایه فوت به هر علت و اندوخته بیمهنامه، مبلغ سرمایه فوت حادثی را نیز پرداخت می‌نماید این پوشش معادل ۱ تا ۳ برابر سرمایه فوت به هر علت و حداکثر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال می‌باشد.

 • پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه‌شده در طول مدت قرارداد، بر اثر حادثه دچار نقص عضو و از‌کار‌افتادگی دائم شود، بیمه‌گر با توجه به درصد نقص عضو و از‌کار‌افتادگی و مطابق با شرایط مندرج در بیمهنامه، مبلغی را به عنوان سرمایه نقص عضو پرداخت مینماید. حداکثر سرمایه قابل درخواست در این پوشش معادل ۱۰۰ درصد سرمایه فوت حادثه می‌باشد.

 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه‌شده به علت وقوع حادثه، دچار آسیب و صدمه بدنی شده و به بیمارستان مراجعه نماید، بیمه‌گر هزینههای بیمارستانی وی را پرداخت خواهد نمود. تعهد بیمهگر در جبران هزینههای بیمارستانی بیمهشده، معادل ۱۰درصد سرمایه فوت حادثی سال وقوع خسارت و حداکثر تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • پوشش بیماریهای خاص

در صورتی که بیمهشده دچار امراض خاص و یا بیماریهای صعب‌العلاج شود، بیمهگر مطابق با شرایط بیمهنامه و با توجه به مدارک و مستندات پزشکی ارائه شده توسط بیمهگذار، مازاد هزینههای پزشکی و بیمارستانی پرداخت شده توسط سایر بیمهگران را پرداخت مینماید. تعهد بیمهگر در جبران هزینههای مشمول این پوشش معادل ۳۰% سرمایه فوت به هر علت سال وقوع خسارت و حداکثر تا ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر سال میباشد.

امراض و بیماریهای خاص مشمول این پوشش عبارتند از: انواع سرطانها، سکته قلبی، سکته مغزی، عمل جراحی قلب باز، پیوند اعضای اصلی بدن

پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه بر اثر از‌کارافتادگی کامل و دائم بیمهشده (ناشی از حادثه یا بیماری) / بیمه‌گذار (ناشی از حادثه)

این پوشش در بیمهنامههای عمر و سرمایهگذاری، بر اساس درخواست بیمهگذار و تایید بیمهگر میتواند به بیمهگذار یا بیمهشده تعلق بگیرد. امکان ارائه پوشش برای بیمهگذار و بیمهشده همزمان و باهم وجود ندارد.

در صورتی که پوشش معافیت از پرداخت حقبیمه متعلق به بیمهگذار باشد، از‌کار‌افتادگی وی باید بر اثر حادثه باشد.اما در صورتی که این پوشش متعلق به بیمهشده باشد، از‌کار‌افتادگی دائم ناشی از حادثه و بیماری را شامل میشود.

در این پوشش، در صورت وقوع از‌کار‌افتادگی، بیمهگذار از شروع سال بیمهای بعدی، از پرداخت حقبیمه معاف شده و شرکت بیمه دی حق‌بیمههای بیمهنامه را پرداخت خواهد نمود بدون اینکه تغییری در شرایط بیمهنامه ایجاد شود.

مزایا

 • انطباق با الگوها و استانداردهای جهانی بیمههای عمر
 • رفع دغدغههای مالی خانواده در نبود سرپرست خانواده
 • تامین مستمری برای دوران بازنشستگی
 • تامین هزینه تحصیل و ازدواج فرزندان
 • تامین سرمایه جهت مقاصد خاص
 • ارائه کامل‌ترین و بالاترین سطح پوشش‌های بیمه‌ای
 • پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منظم مبالغ اندک
 • سرمایهگذاری با تضمین سود بلندمدت و روز‌شمار بدون توجه به شرایط اقتصادی جامعه مثل تحریمها، رکود اقتصادی …
 • دریافت سود مشارکت در منافع به صورت سالانه علاوه بر سود تضمین‌شده
 • امکان دریافت وام از محل اندوخته سرمایهگذاری از پایان سال دوم بیمهای بدون نیاز به وثیقه و ضامن
 • امکان برداشت از محل اندوخته بیمهنامه از پایان سال دوم بیمهای
 • امکان واریز مبالغ متفرقه و مازاد بر حقبیمه سالانه به اندوخته بیمهنامه
 • امکان بازخرید بیمهنامه در هر زمان از قرارداد و دریافت ارزش بازخرید
 • برخورداری از معافیت مالیاتی (مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث)
 • دریافت اندوخته بیمهنامه در پایان مدت قرارداد به صورت یکجا و یا مستمری
 • سهولت در پرداخت حق‌بیمه با ایجاد تنوع در روش‌های پرداخت
 • فراهم نمودن شرایط برای ایجاد تغییرات در بیمهنامه در طول مدت قرارداد مطابق با شرایط بیمهگذار/ بیمهشده

شرایط بیمه‌نامه

 • سن بیمهشده: بدو تولد تا ۶۵ سال
 • مدت بیمهنامه: ۵ تا ۳۰ سال (حداکثر تا ۷۰ سالگی بیمه شده)
 • حداقل مبلغ حق‌بیمه: بر اساس شرایط اقتصادی بیمهگذار و بخشنامههای داخلی بیمه دی
 • روش پرداخت حقبیمه: یکجا، سالانه، ششماهه، سهماهه، دوماهه، ماهانه
 • سرمایه فوت به هر علت بیمهنامه: از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • ضریب افزایش سالانه حق‌بیمه: ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ درصد
 • ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ درصد