بیمه های مسئولیت

ممكن‌ است‌ براثر غفلت‌ يا قصور فردی، خساراتی مالی و جانی به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. كه‌ در نتيجه‌، آن‌ فرد محكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود; در مواردی نيز مسئوليت‌ و يا خساراتی ناشی از توليد، ساخت‌، اداره‌ و مديريت‌ و يا ارائه‌ خدمات‌ سرويس‌ و نگهداری در مورد اشخاص‌ ثالث‌ وجود دارد (حتي‌ در مورد منازل‌مسكونی); ممكن‌ است‌ بواسطه‌ امور شغلی از قبيل‌ بازسازی، پذيرايی، ساخت‌ و توليد در بعضی مواقع‌ خسارات‌ جانی و مالی سنگينی به‌ افراد وارد آيد كه‌ مسئوليت‌ اين‌ موارد متوجه‌ كارفرماست‌; غفلت‌ فردی ممكن‌ است‌ منجر به‌ خسارت‌ مالی يا صدمه‌ جانی به‌ شخص‌ يا اشخاص‌ ثالث‌ گردد و شخص‌ خاطی مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ و صدمات‌ وارده‌ است‌. به‌ همين‌ منظور وجود بيمه‌ای مانند بيمه‌ مسئوليت‌ می تواند حائز اهميت‌ خاصی باشد. در سالهای اخير اين‌ نوع‌ بيمه‌ دارای رشد و گسترش‌ بالايی بوده‌ است‌. خسارات‌ ناشی از مسئوليت‌ بر اثر عمل‌ اشتباه‌ و غفلت‌ آميز يک شخص‌ حقيقی و يا حقوقی كه‌ در انجام‌ كاری كليه‌ اقدامات‌ احتياطی را رعايت‌ نكرده‌ واقع‌ می شود. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ بيمه‌نامه‌های مسئوليت‌ در هيچ‌ موردی در قبال‌ اقدامات‌ و اعمال‌ عمدی بيمه‌گذار كه‌ منجر به‌ خسارات‌ مالی و جانی شود، پوشش‌ ارائه‌ نمی دهد. زيرا حادثه‌ بيمه‌پذير، به‌ حادثه‌ای اطلاق‌ می شود كه‌ اتفاقی باشد. به‌ همين‌ دليل‌ خسارات‌ عمدی، خارج‌ از تعهد اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ قرار می گيرد.

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

موضوع این بیمه‌نامه درباره مسئولیت بیمه‌گذار در قبال ارسال‌کنندگان یا صاحبان کالا بر اساس بارنامه‌های صادره است که بیمه‌گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آن‌ها شناخته می‌شود.

ماده ۳۸۸ قانون تجارت می‌گوید: متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل اتفاق افتاده است. اعم از اینکه خود متصدی اقدام به حمل و نقل کرده باشد، یا حمل و نقل‌ کننده دیگری را مأمور این کار کرده باشد. بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل، جبران این قبیل خسارات را پوشش می‌دهد.

شرایط بیمه‌نامه

بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت‌هایی که به دلایل زیر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کالای حمل‌ شده وارد آمده، ندارد:

– جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه‌گذار (شامل کارکنان و نمایندگان وی)، راننده یا کمک‌ راننده وسیله نقلیه.

– حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، آتشفشان

– جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره

– تشعشعات رادیواکتیو و فعل و انفعالات هسته‌ای

– عیب ذاتی یا خودسوزی کالاها

– هر نوع خسارت غیرمستقیم و عدم‌ النفع و کاهش ارزش کالا در بازار

– حمل کالاهای قاچاق و غیرمجاز

– خسارت هنگام تخلیه و بارگیری

– عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهی‌نامه

– ریزش، روندگی، آبدیدگی، مگر این که ناشی از تحقق خطرات مذکور در ماده ۳ باشد.

– کاهش طبیعی وزن محموله

– سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت.

– فقدان کالا

– تغییر وسیله حمل جز با موافقت قبلی بیمه‌گر

– خسارت وارده به علامت و بسته‌بندی کالا

تبصره: خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری و آبدیدگی به شرطی قابل پوشش است که حق‌بیمه اضافی پرداخت شود.

الزامات قانونی:

تعهدات بیمه‌گری که طرف این قرارداد است، پس از بارگیری کالا در مبدأ، آغاز می‌شود. همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه، این تعهدات پایان می‌یابد.

بیمه مسئولیت حرفه ای

این بیمه‌نامه خسارت و زیان ناشی از مسئولیت حرف که ناشی از غفلت و اشتباه موجب جرح و فوت گردد تا میزان سرمایه تعهد شده را جبران می‌نماید.

۲-۱ بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه‌نامه خسارت و زیان ناشی از مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، انترن‌ها و پیراپزشکان، ناشی از اشتباه و غفلت در ارائه خدمات پزشکی و درمانـی در حیطــه تخصـص خود که بیمــه‌گذار قانوناً مسئولیت انجام آن را به عهده دارد، را جبـران می‌نماید. خسارات مالی در مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان قابل جبران نمی‌باشد.

۲-۲ بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و دراگ‌استورها

این بیمه‌نامه همان طور که از نام آن برمی‌آید اشتباه و قصور و غفلت مسئولین داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک را پوشش می‌دهد که شامل تهیه دارو نیز می‌باشد.

۲-۳ بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای بیمارستان

این بیمه‌نامه برای بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها، آسایشگاه‌ها و خانه‌های بهداشت طراحی شده است. تامین بیمه‌نامه شامل خسارت و زیان ناشی از غفلت و قصور در ارائه خدمات بیمارستانی از جمله اشتباه و غفلت در ارائه داروی مناسب، اعمال جراحی و آلودگی اطاق عمل، خدمات دندانپزشکی، پرستاری و مراقبت بیمار، همچنین تهیه غذا و مایعات متناسب با حال بیمار می‌باشد.

۲-۴ بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر، مجری و بازرسان گاز

موضوع بیمه‌نامه عبارت است از بيمه مسئوليت حرفه‌اي مهندسين ناظر لوله‌كشي گاز كه بر اساس آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود در ازاء انجام تعهدات و وظايف بيمه‌گذار، خسارت ناشي از مسئوليت مهندسين ناظر، مجری و بازرسان لوله‌كشي گاز در رابطه با صدمات بدني و زيان مالي وارد به اشخاص ثالث جبران نمايد بدين معني كه چنانچه در نتيجه، قصور، خطا يا اشتباه

 حرفه اي هر يك از بيمه‌شدگان در محل مورد نظارت خسارت جاني و يا مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌شده و با توجه به شرايط و مقررات مندرج در اين بيمه‌نامه نسبت به جبران آن اقدام نمايد.

۲-۵ بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب پروژه‌های ساختمانی

موضوع بیمه‌نامه عبارت است از بيمه مسئوليت حرفه‌اي مهندسين ناظر، طراح و محاسب پروژه‌های ساختمانی كه بر اساس آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود در ازاء انجام تعهدات و وظايف بيمه‌گذار، خسارت ناشي از مسئوليت مهندسين ناظر، طراح و محاسب در رابطه با صدمات بدني و زيان مالي وارد به مالکان و اشخاص ثالث جبران نمايد بدين معني كه چنانچه در نتيجه، قصور، خطا يا اشتباه

 حرفه‌اي هر يك از بيمه‌شدگان در محل مورد نظارت خسارت جاني و يا مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌شده و با توجه به شرايط و مقررات مندرج در اين بيمه‌نامه نسبت به جبران آن اقدام نمايد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: کارفرمایانی که قانون کار درباره آن‌ها صدق می‌کند، مسئول جبران خساراتی هستند که در حین کار یا به دلیل کار به کارکنان اداری یا کارگران آن‌ها وارد شده است.

موضوع این بیمه‌نامه، جبران خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه‌های پزشکی است که به کارکنـان شـاغل بیمه‌گذار در حین انجام فعالیت معین و در محدوده مشخص وارد می‌شود. این جبران به دو صورت بانام و بی­نام صورت می‌گیرد. بیمه مسئولیت، علاوه بر پوشش اصلی که ذکر شد، پوشش‌های اضافی را نیز شامل می‌شود.

پوشش‌های اضافی

 • پوشش خسارت جاني ناشی از حوادث حين كار، به دليل قصور، اشتباه و يا اهمال غير‌عمدي كاركنان
 • پوشش تعهدات مازاد شخص ثالث قانوني براي وسايل نقليه موتوري
 • پوشش بيمه‌اي براي مسئوليت پيمانكاران اصلي و فرعي
 • (ديه دوم) تعهد بيمه‌گر جهت جبران غرامت فوت و نقص عضو مازاد بر ميزان مندرج در جدول
 • تامين مطالبات سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني
 • حذف فرانشيز غرامت هزينه پزشكي
 • پوشش بيمه‌اي براي شخص كارفرما و پيمانكار
 • پوشش بيمه‌اي براي مسئوليت مهندسان ناظر و مشاور
 • پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
 • جبران هزينه‌هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه
 • پوشش بيمه‌اي در اماكن وابسته به كارگاه
 • مسئوليت كارفرما در قبال خسارات جاني وارد‌شده به اشخاص ثالث
 • پوشش بيمه‌اي براي محل اقامت و ماموريت‌هاي خارج از كارگاه كاركنان
 • پوشش بيمه‌اي براي حوادث وسايل نقليه موتوري به طور كامل
 • پرداخت غرامت به کارکنان درصورت افزايش حداکثر تا ۲۰%
 • پوشش حوادث غير مرتبط با فعاليت بيمه‌گذار در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار
 • پوشش بيمه‌اي ما‌به‌التفاوت افزايش ديه مازاد خريداري‌شده (حداکثر تا سه سال)

انواع رشته‌های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه‌نامه بر اساس فعالیت بیمه‌شدگان به سه زیرمجموعه تقسیم می‌گردد:

۱.بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه‌های خدماتی ـ صنعتی و اداری

این بیمه‌نامه همه کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد و قراردادی) را که به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند، پوشش می‌دهد.

یکی از نکات مهم این بیمه‌نامه این است که کارکنان پیمانکاران فرعی را که مستقیما جزء کارکنان تحت امر بیمه‌گذار نیستند، پوشش می‌دهد.

۲.بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه‌های عمرانی

در این بیمه‌نامه، زیان‌های جانی و مالی که به کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی مانند نیروگاه‌ها، سدها، پل‌ها، تونل‌ها، کانال‌ها، شبکه‌های آب و فاضلاب، خطوط گاز، مترو و… وارد می‌شود و مسئولیت آن با پیمانکاران است، پوشش داده می‌شود.

پروژه‌های عمرانی معمولاً قراردادی بین کارفرما و پیمانکار دارند که زمان و مکان پروژه و سایر اطلاعات انجام کار در آن مشخص شده است.

۳.بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه‌های ساختمانی

این بیمه‌نامه خسارات و زیان‌های جانی و مالی را که به کارکنان پروژه‌های ساختمانی وارد می شود و مسئولیت آن با بیمه‌گذار است، پوشش می‌دهد.

بیمه مسئولیت مدنی

اگر شخصی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، لطمه‌ای وارد کند به جان، مال یا سلامتی یا هر حق دیگری که قانون برای افراد ایجاد کرده، و آن لطمه باعث ضرر مادی یا معنوی دیگر شود، آن شخص مسئول پرداخت خسارت عمل خود است. وقتی کسی مسئول شناخته شود و مجبور به جبران آن صدمه شود، عملاً باید از دارایی خود آن خسارت را پرداخت کند. اگر زیان‌زننده، توانایی پرداخت خسارت به زیان‌دیده را نداشته باشد، در این هنگام، بیمه مسئولیت این ناتوانی را جبران می‌کند و هزینه را پرداخت می‌کند.

بیمه‌های مسئولیت مدنی گوناگون و متعددند و همراه با گسترش فعالیت‌های اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادها، پیچیده‌تر و مرکب‌تر شدن ارتباطات، احتمالاً تنوع و شمار آن‌ها بیشتر می‌شود.

-مسئوليت مدني پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني مديران و ناجيان غريق استخر

-مسئوليت مدني حرفه‌اي بازرسي فني و نظارت

-مسئوليت مدني دارندگان ماشين‌آلات ساختماني، راه‌سازي و کشاورزي در قبال اشخاص

-مسئوليت مدني مدير رستوران در قبال مراجعان و مشتريان

-مسئوليت مدني مديران تورهاي سياحتي، زيارتي، تفريحي و اردوهاي دانش‌آموزي در قبال استفاده‌کنندگان

-مسئوليت مدني حرفه‌اي مهندسان ناظر

-مسئوليت مدني مديران مجتمع‌ها و مراکز آموزشي

-مسئوليت مدني مديران مجموعه‌ها و سالن‌هاي ورزشي در قبال تماشاچيان

-مسئوليت مدني تعميرگاه‌هاي خودرو

-مسئوليت مدني در قبال بازديدكنندگان

-مسئوليت مدني مديران مالي

-مسئوليت مدني ناشي از بازسازي ساختمان‌هاي مسكوني و تجاري در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني حرفه‌اي مهندسان مجري

-مسئوليت مدني مهندسان محاسب

-مسئوليت مدني برگزاركنندگان مسابقات در قبال شركت‌كنندگان

-مسئوليت مدني شركت‌هاي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي و ماكت‌ها در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني مديران فروشگاه‌ها در قبال مراجعان و اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني مديران گرمخانه‌ها در قبال استفاده‌كنندگان و مراجعان

-مسئوليت مدني مديران مجموعه‌هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي در قبال مراجعان و استفاده‌كنندگان

-مسئوليت مدني حرفه‌اي طرح مخصوص

-مسئوليت مدني مديران سالن‌ها در قبال مراجعان و ميهمانان

-مسئوليت مدني نصب كيت‌هاي دوگانه‌سوز نفت سفيد و بنزين APK

-مسئوليت مدني مديران و برگزارکنندگان مراسم گراميداشت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي

-مسئوليت مدني در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي

-مسئوليت مدني محيط‌بانان در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني مديران مجموعه ورزشي در قبال ورزشکاران و تماشاچيان

-بيمه حوادث ناشي از برق مشترکان خانگي شهري و روستايي صنعت برق

-مسئوليت مدني آرايشگاه‌ها در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت حرفه‌اي ارزياب خسارت بيمه‌اي

-مسئوليت مدني مراکز تجاري و اداري در قبال اشخاص ثالث به تبع بيمه‌نامه آتش‌سوزي

-مسئوليت مدني نصب کيت‌هاي گازسوز وسائط نقليه موتوري

-مسئوليت مدني حرفه‌اي دفاتر پيشخوان دولت

-بيمه حوادث ناشي از مشترکان تجاري شهري و روستايي صنعت برق

-بيمه حوادث ناشي از مشترکان خانگي شهري و روستايي صنعت برق

-مسئوليت حرفه‌اي مسئولين فني و فروشگاه‌هاي نهادهاي کشاورزي (سموم)

-مسئوليت مدني مديران مراکز ترک اعتياد

-مديران مراکز توانبخشي در قبال مددجويان

-مسئوليت مدني مستاجر در قبال موجر

-مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت هيئت امناي مساجد در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت حرفه‌اي مهندسان ناظر گاز

-مسئوليت مدني مديران اقامتگاه در قبال استفاده‌کنندگان

-مسئوليت مدني مدير/ هيئت مديره ساختمان

-مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري

-مسئوليت مدني برگزاركنندگان عزاداري در قبال دست‌اندركاران و اشخاص ثالث

-مسئوليت حرفه‌اي مهندسان ناظر برق

-مسئوليت مدني نگهبانان مسلح بانك‌ها در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني برگزاركنندگان همايش‌ها در قبال ميهمانان و مراجعان

-مسئوليت حرفه‌اي مهندسان طراح، محاسب و ناظر ساختماني

-مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث و مراجعان شركت‌هاي دولتي و خصوصي

-مسئوليت مدني در قبال استفاده‌كنندگان فضاي سبز

-مسئوليت مدني دارندگان قايق موتوري در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني برگزاركنندگان مسابقات در قبال تماشاچيان و اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني مديران خوابگاه‌هاي دانشجويي

-مسئوليت مدني مهندسان طراح

-مسئوليت مدني مديران معدن در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني مديران استراحتگاه‌هاي ساحلي در قبال استفاده‌كنندگان

-مسئوليت مدني در قبال استفاده‌كنندگان از پله‌برقي

-مسئوليت مدني كارفرما در مقابل پيمانكاران

-مسئوليت مدني ناشي از آتش‌سوزي اماكن تجاري، صنعتي، خدماتي در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني جامع شهرداري در قبال شهروندان

-مسئوليت مدني مديران توقفگاه خودرو (پارکينگ‌ها) در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني مديران مهدکودک‌ها

-مسئوليت تضمين کيفيت محصولات توليدي ناشي از عدم کيفيت آن

-مسئوليت مدني مديران مجموعه‌ها و سالن‌هاي ورزشي در قبال استفاده‌کنندگان از مجموعه ورزشي

-مسئوليت مدني مديران هتل‌ها و واحدهاي اقامتي در قبال مسافران

-مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث ناشي از فعاليت‌هاي عمراني، توليدي، صنعتي، خدماتي و اداري

-مسئوليت مدني توليد‌کنندگان کالا در قبال مصرف‌کنندگان

-مسئوليت مدني دارندگان آسانسور در قبال استفاده‌کنندگان (مسئوليت نصب، توليد، تعمير و نگهداري)

-مسئوليت مدني مديران شهربازي در قبال مراجعان و استفاده‌کنندگان از مجموعه

-مسئوليت مدني به بيمه آتش‌سوزي منازل مسکوني در قبال اشخاص ثالث

-مسئوليت مدني مسئولان فني بيمارستان/ کلينيک/ درمانگاه