مدارک لازم براي دريافت خسارت بيمه شخص ثالث (جانی)

غرامت هاي جاني
تعهدات بيمه چيست؟ هزينه هاي پزشكي ، غرامتهاي نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده هاي خسارتي و آراي صادره توسط محاكم قضايي تا سقف تعهدات خريداري شده

 مدارک لازم براي دريافت خسارت عبارتند از :

 • صورت جلسه اوليه پاسگاه انتظامي
 • كروكي افسر كاردان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
 • گزارش پاسگاه انتظامي به دادگاه و برگه هاي بازجويي
 • نظريه هاي پزشكي قانوني (در مورد مجروحين و مصدومين)
 • گزارش معاينه متوفي
 • جواز كفن و دفن
 • خلاصه رونوشت فوت
 • صورتحساب هزينه هاي بيمارستاني (در مورد مجروحين و مصدومين)
 • حكم صادره دادگاه اوليه و در صورت اعتراض طرفين دادگاه تجديد نظر با آخرين حكم مراجع رسيدگي كننده به موضوع از قبيل رأي ديوان عالي كشور
  ساير گزارشات مرتبط
 • اصل و فتوكپي پشت و رو بيمه نامه مقصر و زيانديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو گواهينامه مقصر و زيانديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو سند مالكيت يا كارت خودرو مقصر و زيانديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو كارت ملي مقصر حادثه
 • فتوكپي پشت و رو كارت ملي زيانديده يا زيانديدگان

 مدارک مورد نياز پرونده خسارتي سرنشين

 •  صورت جلسه اولين پاسگاه انتظامي
  كروكي افسر كاردان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
  گزارش پاسگاه انتظامي و برگه هاي بازجويي
  نظريه پزشكي قانوني در مورد مجروحين و مصدومين
  گزارش معاينه متوفي
  جواز دفن
  خلاصه رونوشت فوت و گواهي فوت
  صورت حسابهاي هزينه هاي بيمارستاني مجروحين و مصدومين
  گواهي انحصار وراثت
  قيم نامه در صورت داشتن صغير
  تصوير گواهينامه راننده حين حادثه